Gruppbostäder i Hersby på Lidingö

Svenska kommuner har en skyldighet att tillhandahålla bostäder för funktionshindrade (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). En övergripande tanke med lagen är att komma bort från institutionskänsla. ”Gruppbostad” är en boendeform där ett fåtal lägenheter med hög tillgänglighet kombineras med gemensamma ytor och personalutrymmen. En tidigare utredning har utpekat en obebyggd tomt i villaområdet Hersby som lämplig. Hersby började byggas ut på tidigt 1900-tal och dess höga kulturvärden påverkar i högsta grad en nybyggnad. Tomtens sluttning och detaljplanens begränsningar i yta och byggnadshöjd satte ytterligare snäva ramar för projektet.

Utgångspunkt togs i de boendes behov, potential och möjlighet till flexibilitet. Puts som fasadmaterial och uppbruten och asymmetrisk volymbehandling har hämtats från platsen. Sex lägenheter i tre nivåer vrids kring en central kärna för största närhet och trygghet för både personal och boende. Vridningen markeras med volymer som förhåller sig till varandra med överlappande nivåer vilka skapar en byggnad som höjer sig och följer en kuperad tomt och tillgängliggör trädgården för de boende.

Projektet har utförts som ett pilotprojekt tillsammans med Lidingö Stad där BIM-projektering i programmen Revit Architecture och VICO tillämpats både för projektkalkylen och mängder till förfrågningsunderlaget.

Vi har utfört programhandling, systemhandling, förfrågningshandling och bygghandling.

De första hyresgästerna flyttade in sommaren 2015.

Illustrationer: AIX Arkitekter