Antikvarisk förundersökning och medverkan vid ombyggnad av Barnhuset 25

Inför en ombyggnad har AIX Arkitekter gjort en antikvarisk förundersökning för fastigheten Barnhuset 25. Förundersökningen har innefattat en kultur­historisk inventering byggnaden, genomgång och sammanställning av arkiv­material samt beskrivning och bedömning av de kulturhistoriska värdena. Under projektering och ombyggnad är AIX även antikvarisk medverkande.

Barnhuset 25 ritades 1939-40 för Landsorganisationen i Sverige (LO) av arkitekten Sven Markelius, en av den svenska funktionalismens förgrundsfigurer. Byggnaden uppfördes som kontorshus för ett antal av dess underorganisationer, bland annat Svenska sadelmakare och Tapetserareförbundet, Svenska livsmedelsarbetareförbundet och Svenska träindustriarbetareförbundet. Byggnaden innehöll även specialanpassade lokaler för Arbetarrörelsens arkiv, det första i världen i sitt slag.

Markelius ritade ett modernt kontorshus i fem plan och med dubbla källarvåningar. Byggnaden utgjordes av en stomme i betongfack, där de synliga betongytorna putsats och fungerar som en inramning till bröstningarna i gult tegel. Med fönster i fernissad teak i täta, horisontella band gavs fasaderna ett varmt uttryck.  Sockeln och smygytorna i entrén kläddes med skivor av Ekebergsmarmor. Butiksfönstren i gatufasad mot Upplandsgatan försågs med infällbara markisanordningar. På övriga fönster experimenterade Markelius, genom att använda utanpåliggande solavskärmare, sannolikt en amerikansk idé som på det här sättet lanserades i Sverige.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter