Utveckling av Arenastaden med fler bostadskvarter

Solna stad har målet att omvandla Råsta förorts- och industriområde till blandad stad, Arenastaden. Vårt uppdrag är att utforma gator, torg, parker och fastigheter till en sammanhängande struktur.

Målet är också att koppla ihop området med omgivande stadsbygd i Råsunda och Ör. Tillsammans med våra föreslagna stadskvarter finns därmed förutsättningar för en levande stadsdel med såväl dag- som nattbefolkning. Stadsbyggnadsidén bygger på att göra Råstasjön och dess strandzon till stadsdelens fokus, med betydelse för djur- och växtliv såväl som för attraktiviteten för boende och verksamma i området.

Förslaget har bearbetats efter samråd och omfattar nu ca 700 nya bostäder.

Illustrationer: AIX