• Ålstaskolan
    • Ålstaskolan

En skola för en växande stadsdel

Järfällas nya stadsdel Barkarbystaden växer. Alldeles vid kanten till Järvareservatet planeras Ålstaskolan, som är ett av de senaste samhällsbyggnadsprojekten i stadsdelen. Tillväxttakten i Barkarbystaden är i dagsläget svårbedömd. Av erfarenhet från andra stadsutvecklingsområden vet man att behovet av förskola initialt är mycket stort för att sedan gå ned något och behov av skola blir större.

Ålstaskolan är tänkt som en flexibel byggnad där förskoledelen redan från början planeras för att kunna ställas om till skola. Skolan är planerad att byggas i två etapper och fullt utbyggd är skolan planerad för att kunna vara en tre parallell F-9 skola, förskola och särskola för totalt ca 1100 barn/elever.

Stor vikt har lagts vid att kunna samnyttja rum och lokaler och samtidigt skapa en skola för alla. Trygghet, Inspiration och Utmaning är de bärande ledorden genom hela processen. Önskan är att skapa en trygg miljö som främjar självförtroende och självkänsla. Läget i stadsdelen gör att det är lätt att ta sig till skolan till fots eller med cykel. Tillgången till grönområden är stor tack vare den direkta närheten till Järvareservatet.

Skolgården får inslag av platsens historia genom att få ett flygtema som präglas av pedagogiska installationer där matematikstråket leder tvärs över skolgården fram till skolans huvudentré. Huvudentrén är generös och samlar reception, bibliotek och matsal. Matsal och idrottssal kan hyras ut och samnyttjas med stadsdelens innevånare. Skolan har en tydlig indelning mellan publika delar och den mer privata hemvisten. Merparten av klassrummen vetter mot lugn grönska och är grupperade i mindre enheter. Matsalen är gemensam för skola och förskola och är indelad i flera rumsligheter. Matsalen går också att skilja helt från skolans övriga verksamhet för att på så sätt kunna utnyttja salen som en större samlingssal. Ålstaskolan har en planlösning som skall hålla för olika framtida kända och okända scenarier.

Arkitekturen är en distinkt och robust tegelarkitektur med subtil detaljering. Fasaden platsmuras med sandstensfärgat tegel. Byggnaden är indelad i tre avläsbara volymer där entréhallen avtecknas tydligt i en avvikande volym som även innehåller idrottssal. Entréhallen är förberedd att kopplas till etapp 2.