• stadsplanering-Alby

Mer stad i Alby

Ett uppdrag inom Framtid Alby att samtidigt förbättra förhållandena för de boende och skapa möjligheter för nya invånare.

Vårt förslag tar fasta på befintliga kvaliteter och tillför nya till en ny, mer mångfacetterad helhet. Huvudidén är att tydliggöra vad som är offentligt, kvartersgemensamt respektive privat och att låta karaktären på rummen återspegla detta. Vi tillför nya boendeformer som stadsradhus, terrassradhus och bostäder som transformerar de befintliga p-däcken till bostadsmiljöer. Gångtrafik prioriteras framför fordonstrafik och tydliga stråk förbinder Albydalen med Alby strand. Albyvägen omformas till an stadsboulevard och förbinder Alby centrum med Eriksbergs handelsområde. Totalt innebär förslaget ett tillskott med ca 1 200 bostäder.

Vi gjorde uppdraget i samarbete med Lola arkitektur och landskap och Spacescape.

Illustrationer: AIX Arkitekter