En villatomt förtätas till sex lägenheter

Villatomten i sydvästsluttning omfattades av detaljplan som bara tillät en villa. Byggherren önskade förtäta med fler bostäder. Den branta terrängen innebar utmaningar att lösa men erbjöd också möjligheter till bostäder med ljus och utblickar utan att grannarnas utsikt förtogs. Genom att utnyttja nivåerna och anpassa byggnadskropparna till terrängen inrymdes tre parhus med gemensam infart, parkeringar samt plats för lek och samvaro.

AIX har på uppdrag av byggherren tagit fram projektet och på uppdrag av kommunen tagit fram ny detaljplan för fastigheten. Ett kvalitetsprogram tillhör projektet och visar hur mark och bebyggelse ska utformas.

Ansökan om planbesked lämnades in i augusti 2014. Detaljplanearbetet påbörjades i februari 2015 och planen antogs mars 2016.

Illustrationer: AIX arkitekter