• riksdagshuset-ombyggnad-restaurering

Ombyggnad och anpassning till nya krav

Byggnaden uppfördes ursprungligen som säte för Sveriges Riksbank 1905. Den byggdes om vid en genomgripande ombyggnad 1983 till lokaler för Sveriges Riksdag.

Sedan dess har samhällets krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på säkerhet och personkontroll kraftigt förändrats. På samma sätt fanns ett behov av att förbättra befintligt brandskydd och byggnadens utrymning. Vår uppgift har varit att i en programutredning föreslå förändrad logistik i hela byggnaden och speciellt de åtgärder som krävs i entrén för riksdagsmännen samt för allmänhetens entré. Till problemställningen hör också att byggnadens kulturhistoriska värde anses högt, motsvarande byggnadsminne.

I arbetet har ingått ombyggnad av huvudentrén med nytt säkerhetssystem ny reception och hiss, ny utvändig trappa samt i allmänhetens entré ny entréväg, säkerhetskontroller, kapprum, lektionssalar mm. Omfattning, 1 500 m2.

Foto: Åke E:son Lindman