Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Stockholms centralstation

AIX har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, Nordens största resecentrum med genomströmning av närmare 250 000 människor per dygn.

Våra byggnadsantikvarier har fungerat som Jernhusens antikvariska expertis och medverkat i en rad ändringar och restaureringar såsom grundförstärkning, ombyggnad och restaurering av entréhallen, ombyggnad av södra paviljongen och restaurering av norra ankomsthallen.

Vi har projekterat ombyggnaden av entréhallen med syfte att arkitektoniskt och klimatmässigt förbättra miljön och vi har medverkat i Centralhallens förnyelse genom nya rulltrappor, informationskiosk, skyltning samt butiker. Vårt expertkunnande har även nyttjats i projektering av restaurering av Kungliga gången och Kungliga vänthallen, rekonstruktionen av den tidigare 1:a klass matsalen som nu hyser Boston Grill, kontors- och bostadsvåningarna samt fasaderna.

Målet med omvandlingen av Centralen är att förbättra upplevelsen för resenärerna att vistas och ta sig fram genom stationen, ställa om till mer energisnål drift, samtidigt som antikvariska värden tas om hand och lyfts fram på bästa sätt.

Stockholms centralstation
Foto: Anders Fredriksén

Historia

Stockholms centralstation invigdes 1871, arkitekt var Adolf Wilhelm Edelswärd. Genom den då färdigställda sammanbindningsbanan knöts de norra och södra stationerna samman och staden fick en central station. Centralen har under sina 150 år kontinuerligt anpassats efter nya tider och krav, den komplexa anläggningen är och har alltid varit i ständig förändring. De största omdaningarna är ombyggnaden 1925-28 då bland annat Centralhallen tillkom och ändringarna i slutet av 1950-talet då anläggningen knöts samman med tunnelbanan och fick ett undre gångstråk. Stockholm central är sedan 1986 skyddat som byggnadsminne.

Entréhallen, Stockholms centralstation

Entréhallen

Entréhallen är ett av de bäst bevarade rummen på Centralen från tiden då huset uppfördes och är samtidigt ett av de mest förändrade. Vi projekterade ombyggnaden med syfte att arkitektoniskt och klimatmässigt förbättra miljön.

Restaureringen innebar även en omfattande ytskiktsrenovering. Filip Månssons takmålning från 1912 har konserverats och dolda dekorationsmålningar tagits fram.

Den antikvariska förundersökningen har innefattat kulturhistorisk inventering, genomgång och sammanställning av arkivmaterial samt beskrivning och bedömning av de kulturhistoriska värdena. Våra antikvarier har även medverkat i projekterings- och byggfasen.

Stockholms central
Foto: Anders Fredriksén

Ett historiskt levande rum

Ombyggnaden innebär bland annat att alla ytterdörrar ersatts med nya smäckrare för att underlätta upplevelsen av rummet. Installationerna har dolts och belysningen förnyats och uppgraderats energisnålt.

Intrycket i det första mötet med centralstationen i Stockholm präglas nu av ett större och ljusare rum med en tydligare helhet än tidigare och med ett tak som lyfts fram som det smycke det verkligen är. De arkitektoniska årsringarna har förtydligats och hallen blivit ett historiskt levande rum.

Kungliga vänthallen

Vårdprogram för Kungliga vänthallen

På Stockholms central har det funnits en Kunglig väntsal sedan 1870-talet. Den flyttades till sin nuvarande plats 1904 och fick då en ståtlig inredning i nyrokoko av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall. Vänthallen utökades 1927 och försågs med väggmålningar av Filip Månsson, nya möbler ritade av Carl Malmsten och takkronor levererade från NK. Rummen renoverades under senare delen av 1900-talet och försågs bland annat med nya mattor speciellt formgivna av Gunilla Lagerhem Ullberg, chefsdesigner vid Kasthall.

Sveriges kungahus har än i dag nyttjanderätt till vänthallen men den nyttjas även av fastighetsägaren på ett försiktigt och återhållsamt sätt.

Vi har tagit fram ett detaljerat vårdprogram som vägleder hur utrymmet kan användas och hur det ska skötas om för att dess kulturhistoriska värden inte ska minska.

Södra paviljongen

Södra paviljongen

Stockholms centrals södra del består av den så kallade Södra paviljongen. Byggnaden uppfördes 1925-28 och fungerade som stationens södra utgångshall fram till slutet av 1950-talet. Efter flera mindre ombyggnader ändrades hallen till en konferenslokal 1994. Under åren 2012-2014 har paviljongen byggts om till Kollektivtrafikens hus som är mötes- och arbetsplats för kollektivtrafikens aktörer.

Vi medverkade i projekteringen och utförde antikvarisk kontroll under byggskedet. Flera antikvariska utredningar har tagits fram så som förundersökning, konsekvensanalys och färgsättningsförslag.

Foto: Antonius van Arkel

Luzette
Foto: Antonius van Arkel

Norra ankomsthallen och restaurang Luzette

Våra byggnadsantikvarier har i samarbete med Tengbom och konservatorer återställt Norra ankomsthallen till dess ursprungliga utseende från 1928. Jonas Bohlin har sedan formgivit inredningen på brasserie Luzette.

Boston Grill, Stockholms central

Boston Grill

I Stockholms Central sydvästra hörn fanns från början en 3:e klass väntsal. Salen blev 1927 uppgraderad till en påkostad 1:a klass matsal dekorerad med pelare i porfyrputs, unika väggmålningar av Oscar Brandtberg och paneler i ek. I mitten av 1960-talet gjordes en rad ombyggnationer och en restaurang med självservering öppnades. Efter det följde Sveriges första engelska pub. När Jernhusen långt senare bestämde sig för att återskapa den första restaurangen var planlösningen ändrad, snickerier rivna, pelarna inbyggda och målade, taket sänkt med två meter och både puts och stuckatur var skadad.

Rekonstruktion
Den antikvariska rekonstruktionen innebar nytillverkning av fönster och dörrpartier efter bevarade original och återfunna originalskisser. Rekonstruktion av väggpaneler i ek med reproduktioner av originalmålningar som är kvar på Järnvägsmuseet i Gävle. Renovering och återställande av stuckaturer och kolonner och rekonstruktion av takkronor av mässing från försvunna original. Stor omsorg har lagts på att bygga in och dölja nutidens krav på ventilation, el, tele och data samt akustik, allt för att få fram en autentisk upplevelse av hur rummet var gestaltat 1927. I och med öppnandet av Boston Grill 2016 fick allmänheten återigen njuta av forna tiders charm.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.