Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Staffans kyrka i Gävle
Teknik och innovation i intrikat kyrkoprojekt i Gävle

Staffans kyrka

I den omfattande renoveringen av Staffans kyrka har grundpelarna varit teknik och innovation. Lasterna från en välvd tegelbasilika har överförts till en ny grundläggning med hjälp av avancerad teknik och logistik, nya rum har tillskapats och de kulturhistoriska värdena har säkerställts.

Staffans kyrka ritades av arkitekt Knut Nordenskiöld och uppfördes 1932 på initiativ av Staffans församling (bildad 1916). Byggnaden är sammansatt av delar med inspiration från olika epoker – från medeltid till 1900-tal. Den resliga gulputsade kyrkan är uppförd på en höjd kallad Steneberg, som senare kom att få namnet Staffansberget. Orörd under kyrkorummet fanns sedan uppförandet en plomberad, drygt manshög sockelvåning kvar. Möjligheten att tillskapa nya rum där har alltid lockat och flera förslag har tagits fram under åren.

Den arkitektoniska utmaningen i detta projekt har varit att skapa rum med god höjd, bra klimat, dagsljus och utblickar. För att uppnå detta krävdes att den välvda, tvåskeppiga kyrkans laster fördes över till en ny, kompletterande grundläggning på en lägre nivå än den ursprungliga. För att uppnå önskad rumshöjd och erhålla kanalisationsutrymme under golv gjordes därför en urschaktning. Ljus och utblickar kunde sedan skapas utan större påverkan på den fina sandstenssockeln.

För att uppå den höga kvalitet som kan förväntas i en kyrkobyggnad var installationssamordningen central, liksom utförandet i stort och valet av material och färgsättning. Tack vare tillbyggnaden har nu verksamhetens behov av samlingslokaler, arbetslokaler, foajé och kök uppfyllts.

Staffans kyrka i Gävle
Foto: Peder Lindbom

Energi och akustik

Energioptimering har utförts genom att ett vattenburet värmesystem med anslutning till fjärrvärme ersatt direktverkande el, fönster åtgärdats och vinden isolerats. Rumsakustik och överhörning har tagits omhand och förbättrats med ytskikt och konstruktion, men också genom tillägg såsom en ljudsluss i vapenhuset.

Staffans kyrka i Gävle

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla till kyrkans alla lokaler är en självklarhet, varför en ny hiss och ett nytt lyftbord också ingått i projektet. Belysningen har kompletterats och kontrastmarkeringar med en ny årsring av ett stiliserat blommönster har adderats. Kyrkorummet har också fått en ny ljudanläggning. Handikapparkering har integrerats i landskapet

Staffans kyrka i Gävle

Brandskydd och arbetsmiljö

Brandskydd och säkerhet har säkerställts genom brandcellsindelning, dörrombyggnad och larm. Arbetsmiljön har tillgodosetts i kyrkans alla delar, till exempel i vapenhusets arbetsplats, kyrkorummets vaktmästarpulpet och bottenvåningens nya kök och kontorsdel.

Staffans kyrka i Gävle
Foto: Peder Lindbom

Kulturhistoriska värden

Bevarande av de kulturhistoriska värdena har varit central i kyrkorummet med tillhörande rum, där putsade ytor och belysningsarmaturer konserverats, bänkar retuscherats, väggar ommålats i sin ursprungliga kulör och vissa förändringar gjorts som diskreta kirurgiska ingrepp. Luftrenare har installerats för att bevara ytskikten på lång sikt. Fasadernas stensocklar är i stort sett orörda, fyra befintliga ventiler har förstorats för att få in ljus i de nya lokalerna. Kontorslokalerna har försetts med dagsljus genom nya glaspartier innanför den ursprungliga porten som dagtid står uppställd. Stensatta och grusade markytor har utökats med inspiration av ursprunglig markbehandling, handikapparkering har integrerats i landskapet och till- och frånluftsintag har infogats i de gamla murarna.

– Det har varit en ära att ha fått vara en del i tillskapandet av den underjordiska utbyggnaden och restaureringen av det befintliga kyrkorummet.

Mona Lantzourakis, uppdragsansvarig arkitekt
Staffans kyrka i Gävle
Staffans kyrka i Gävle
Staffans kyrka i Gävle

Den omfattande renoveringen pågick under drygt två år och kyrkan återinvigdes i slutet av 2021.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.