Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Saltsjö-Duvnäs
Kulturmiljöanalys av Saltsjöbanans stationer

Saltsjöbanan

AIX byggnadsantikvarier har på uppdrag av GRID Arkitektur genomfört en kulturmiljöanalys av Saltsjöbanans stationsmiljöer.

Kulturmiljöanalysen ingår i ett gestaltningsprogram som utarbetas av GRID för Trafikförvaltningen och Nacka kommun. Bedömningarna i analysen kommer att utgöra underlag för detaljprojekteringens anpassning till kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt.

Saltsjöbanan anlades på initiativ av bankdirektör Knut Agathon Wallenberg (1853-1938). Banan byggdes med modernaste teknik på kort tid, mellan 1891 och 1893. Stationerna utformades enhetligt med stationshus i nationalromantisk stil. I anslutning till stationshusen uppfördes godsmagasin, perronger av trä på underreden av järnvägsräls samt i vissa fall väl gestaltade väntkurer.

Flera av stationerna är idag välbevarade som kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljöer medan några förlorat sin sammanhållna karaktär. Kulturmiljöanalysen har haft som syfte att identifiera och analysera stationernas värdebärande delar ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Eftersom stationerna ingår i en helhetsmiljö har även omgivande naturvärden beaktats. Arbetet har omfattat större strukturer såsom byggnader och det omgivande landskapet men även detaljer som belysning, skyltar och räcken.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.