Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Nationalmuseum
Nationalmuseum i nytt ljus

Nationalmuseum

Nationalmuseum återinvigdes 13 oktober 2018 efter fyra års ombyggnad. AIX har varit antikvariskt medverkande under byggnadsarbetet. Trots omfattande ingrepp har den 150-åriga museibyggnadens viktigaste kulturhistoriska värden kunnat bibehållas och i vissa avseenden återskapats.

Museets ursprungliga planlösning som kretsar kring de två gårdarna har återskapats och ett nytt hisstorn skapar ett naturligt flöde genom huset. Byggnaden är nu tillgänglig och uppdaterad med modern teknik som möjliggöra säker och klimatanpassad exponering av museets konstskatter. Utställningsytan har utökats vilket möjliggör dubbelt så många besökare och nästan tre gånger så många konstverk kan exponeras. 1900-talets ljusa färgtoner har ersatts av nya, mustiga kulörer som lyfter fram konsten. Tidigare utförda rekonstruktioner av ursprunglig färgsättning och dekormåleri har till stor del bevarats och kompletterats med nya. Ytterfasaderna har renoverats med omfattande byte av kalksten som hämtats från Borghamn som när museet byggdes. Den komplicerade ombyggnaden har krävt en omfattande antikvarisk medverkan.

Nationalmuseum

Gårdar med ny funktion

De bägge gårdarna har byggts om och gett plats för ny teknik under de upplyfta golven som möjliggjort direktkontakt med den inre entréhallen. Vi har utfört dokumentation genom fotografering och uppmätning och av de delar som rivits som delar av gårdarnas fasader och golv samt de krönande skorstenarna. Tidigare täckta fönster har åter tagits upp för att släppa in ljus och visa vyerna mot staden och mellan gårdar och utställningssalar.

Nationalmuseum

Inventering och dokumentation

AIX har inventerat och dokumenterat olika lager av ytskikt, hundratals dörrar, fönster, portaler, stuckrosetter och andra byggnadsdetaljer samt medverkat till att de bibehållits, restaurerats och/eller återskapats. Inventeringarna har också varit underlag för SFV:s återbruksregister som syftar till att byggnadsdetaljer återanvänds – ett steg mot cirkulärt byggande. Exempelvis har gammalt munblåst fönsterglas tillvaratagits och vid murningsarbeten har nyttjats tegel som tillvaratogs vid ombyggnaden av Gamla riksarkivet.

Nationalmuseum

Äldre färgskikt och dekormåleri som blottats på väggar och tak har dokumenterats i samarbete med konservatorer och SFV:s antikvarier. Kunskapen om byggnadens ursprungliga färgsättning och inre utsmyckning har därmed ökat.

Vi har skapat beslutsunderlag, bidragit till problemlösningar och utformat detaljer under byggprocessens gång i nära samarbete med konservatorer, entreprenörer, målare, tekniska konsulter och arkitekterna på Wingårdhs och Wikerståls.

Nationalmuseum
Foto: Anna Danielsson

Sveriges konst- och designmuseum

Nationalmuseum öppnade 1866 efter nära tjugo års byggande. Museet ritades av den tyske arkitekten Friedrich August Stüler som hemvist för de kungliga samlingarna. Museet ansågs av sin samtid som den mest påkostade och bäst uppförda byggnaden i landet efter Stockholms slott.

Nationalmuseum
Foto: Andy Liffner
Nationalmuseum
Foto: Bruno Ehrs
Nationalmuseum
Foto: Linn Ahlgren

Nationalmuseum gav upphov till avknoppningar som Historiska och Östasiatiska museet, Livrustkammaren och Kungliga biblioteket och kallas därför ibland Museernas moder. Flera ombyggnader har skett framförallt på 1910-, 1920- och 1960-talen. Men det här är första gången hela huset genomgått en fullständig renovering och ombyggnad.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.