Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Mälarbanan, modell
Stadsutveckling för en levande och integrerad stadsmiljö

Mälarbanan

Stadsbyggnad

Mälarbanan är ett komplext stadsutvecklingsprojekt med syfte att utveckla en levande och integrerad stadsmiljö för de idag åtskilda stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta. Vi har utformat strukturplan och underlag till detaljplan tillsammans med miljö- och teknikkonsulter och stadens tjänstemän.

Stadsutvecklingen sker i samband med att järnvägen genom Sundbyberg och Solna tunnlas in. Projektet bidrar till att länka samman kommunerna till en sammanhängande stadsmiljö. Detta skapar förutsättningar för en funktionsblandad bebyggelse i varierad skala med bostäder, kontor, centrum, förskolor, stationsbyggnader, gator, parker och torg där det tidigare var en barriär i stadsmiljön. Ambitionen är att skapa attraktiva stadsmiljöer som ska vara befolkade, lätta att röra sig i, upplevas som trygga och karaktäriseras av grönska. Själva strukturplanen har utformats med fokus på landskapsbild, historisk läsbarhet, ekosystemtjänster, bra rörelsestruktur samt formande av tydliga och attraktiva stadsrum och kvalitativa kontors- och bostadskvarter.

Mälarbanan, illustrationsplan
AIX

Inom detaljplanen möjliggörs två förskolor. För att säkerställa förskolefastigheternas funktion i vårt uppdrag att utreda dess byggnader och gårdar. Vi tog även fram barnkonsekvensanalys och kulturmiljöanalys för hela detaljplanen.

Under detaljplanens granskningsskede samordnade AIX de olika exploatörernas kvartersprojekt. Vi har under hela detaljplanefasen varit samordnande för miljö- och teknikkonsulter och även för kommunens omfattande markprojektering inom området. Just nu arbetar vi med att ta fram ett gemensamt gestaltningsprogram för samtliga kvarter.

Kontaktperson

Mikael Uppling

Mikael Uppling

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.