Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Danderyds kajer
Antikvarisk utredning

Kajanläggningar i Danderyd

På uppdrag av Norconsult AB och genom Forsen projekt projektledning har AIX gjort en antikvarisk utredning av kajanläggningar i Danderyds kommun.

Vårt arbete ingick i en omfattande utredning där anläggningarna granskades ur flera aspekter. Vid sidan av kulturmiljö gjordes utredningar av bland annat teknisk status och naturmiljö. Målet var att ta fram ett långsiktigt åtgärdsprogram och alla utredningar ingår i en rapportsammanställning gjord av Forsen projekt.

Den antikvariska utredningen innefattade bland annat inventering från land och sjösida samt en översiktlig studie av historiskt material som kartor och planer. Den resulterade i en kulturhistorisk värdering enligt en klassificeringsmodell i tre steg samt generella ställningstaganden och åtgärdsförslag. Samtliga tjugotvå kajanläggningar, varav flertalet med delavsnitt av olika karaktär, värderades.

Danderyd är en kommun med mycket lång kustremsa. Flera av kommunens bebyggelseområden är etablerade under 1900-talets första decennier, andra runt seklets mitt. Kajerna tillkom vanligen samtidigt som intilliggande bebyggelse och speglar 1900-talets samhällsutveckling genom de material och konstruktioner de är byggda i. Kallmurar i natursten finns vanligen i anslutning till villaområden från tidigt 1900-tal och kajer som sedan ursprunget varit gjutna i betong finns framför allt i senare etablerade områden.

Floran av kajer i Danderyd är rik och den utredning kommunen låtit genomföra är ett viktigt redskap i den långsiktiga förvaltningen av kajerna.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.