Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
NYA BOSTÄDER I SOLNA

Huvudsta 3:1

Nybyggnad, Stadsbyggnad

AIX har tillsammans med Solna stad och Råsta projektutveckling tagit fram planförslag för 450 nya bostäder i Huvudsta.

Planen syftar till att skapa en god boendemiljö med arkitektur av hög kvalitet, stadsrum med mycket grönska och trivsamma friytor för socialt umgänge. Bebyggelsen består av tre kvarter, ett punkthus och ett parkeringshus. Ett av kvarteren kommer att innehålla en förskola med fyra avdelningar.

Alphyddevägen, Huvudsta

De kommande bostäderna ligger längs med Huvudstaleden. Bebyggelsen är högre mot leden och bildar en bullerskärm för att skydda de inre gröna gårdsrummen och den befintliga bebyggelsen. I söder, mot Huvudstabron, artikuleras området med en högre 11 våningsdel, en ”port till Solna”. 

Portal, Huvudsta

Längs med Alphyddevägen skapas ytor för lokaler. Taken på bostäderna kommer att användas som gemensamma vistelseytor samt till stor del vara gröna för att bidra till en bättre miljö och underlätta dagvattenhanteringen.

Fasader mot Huvudstaleden

Fasaderna utförs i tegel i ljusa sandfärgade toner varvat med betong, trä och puts i ljusa pasteller.

STRUKTUR

Projektet bildar en ny stadsfront mot Huvudstaleden och en ny entré till Solna. Byggnaderna har utformats med hänsyn till platsens höga bullernivåer för att skapa god boendemiljö.

GRÖNSTRUKTUR OCH LANDSKAP

De befintliga gröna gårdarna förlängs och förstärks. Naturen tillåts komma nära. Dagvatten tas omhand i dagvattendammar och planteringar längs med gatorna.

KONTEXT

Den nya bebyggelsen möter områdets skala och håller ett hänsynsfullt avstånd till befintliga byggnader. Mot Huvudstaleden planeras högre byggnader som agerar bullerdämpande till övrig bebyggelse.

Illustrationsplan Huvudsta

Förslaget har löpt parallellt med en plan för intilliggande kv. Krukmakaren, Solnaverket, som syftar till att utöka deras verksamhet och ställa om till fossilfritt. Båda planerna vann laga kraft i mitten av maj 2021.

AIX har arbetat med projektet sedan 2016, från första skisserna till antagen plan.

Kontaktperson

Mikael Uppling

Mikael Uppling

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.