Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Härnösand
Kulturmiljöinventering

Härnösands kommun

AIX har på uppdrag av Härnösands kommun, identifierat, inventerat och sammanställt kommunens särskilt värdefulla kulturmiljöer. Underlaget ska fungera som grund till ett kulturmiljöprogram som både ska vara stöd i plan- och byggprocesser och utgöra kunskapsunderlag till allmänheten.

Härnösand har ett varierande landskap, från en tätbebyggd kust till uppodlade dalgångar och skogsbygder. I kommunen finns många kulturmiljöer, både i tätorten och på landsbygden. AIX byggnadsantikvarier har på uppdrag av kommunen utfört en omfattande inventering och identifierat särskilt värdefulla kulturmiljöer; det vill säga större bebyggelsemiljöer, kulturlandskap, enskilda byggnader och fornlämningar. Kulturmiljöerna har identifierats, inventerats, listats och sammanställts i en karta. Arbetet har även omfattat en karaktärisering av miljöerna samt framtagande av råd och riktlinjer för hur kulturmiljöerna kan hanteras i ett samhällsutvecklingsperspektiv.

Härnösand

Härnösand grundades på 1500-talet som ett sätt för staten att kontrollera handeln i området. Över tid utvecklades tätorten till en institutionsstad och mot slutet av 1800-talet utvecklades staden fort när sågverksindustrin slog igenom. Runt om Härnösand finns en rik landsbygd med odlingsbygder, fiskelägen och industrimiljöer som vuxit fram under lång tid. Många platser har sett nästan likadana ut i hundratals år, medan andra uppkommit relativt nyligen.

Härnösand

AIX uppdrag har berört allt från odlingslandskap, kustbebyggelse, industrimiljöer och stadsbebyggelse. I uppdraget ingick även att särskilt identifiera modernistisk och postmodernistisk bebyggelse med höga kulturhistoriska värden. Förutom platsbesök har historiska kartor, tidigare inventeringar och litteratur använts för att ringa in kulturmiljöernas historiska utveckling och karaktär. Boverkets kriterier för särskilt värdefull bebyggelse och Riksantikvarieämbetets plattform för kulturhistorisk värdering har legat till grund för urvalet.

Härnösand
AIX

Det komplexa och omfattande arbete som projektet har inneburit har krävt en tydlig metodik och ett pedagogiskt redovisningssätt. Metodiken har varit att identifiera viktiga kulturhistoriska teman för Härnösand och utifrån dem lokalisera särskilt representativa kulturmiljöer. Kulturhistoriska teman utgörs av utmärkande delar av kommunens historiska utveckling som fortfarande är tydligt läsbara i bebyggelsemiljöerna och kulturlandskapet. De kulturmiljöer som valts ut är alla kopplade till dessa teman. På det viset har det varit lätt att placera en enskild kulturmiljö i en större kontext och förstå dess roll i samhällsutvecklingen.

De övergripande råd och riktlinjer som har tagits fram är väl förankrade i kulturmiljövårdens lagstiftning och utgör därför ett bra stöd i framtida plan- och byggprocesser.

Kontaktperson

Beata Nordenmark

Beata Nordenmark

Byggnadsantikvarie
Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.