Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Bromma kyrkas klockstapel
Antikvarisk expertis vid renovering

Bromma kyrkas klockstapel

AIX har medverkat med antikvarisk expertis vid renoveringen av Bromma kyrkas klockstapel, en kulturhistoriskt motiverad åtgärd utförd med traditionella material.

Bromma kyrkas klockstapel är ett välbevarat byggnadsverk från sekelskiftet 1700. Den är vackert belägen på en höjd norr om kyrkans prästgård och är värdefull som historiskt förankrad del av den medeltida Bromma kyrkas kyrkomiljö.

Bromma kyrka

För att säkra klockstapelns långsiktiga bevarande bedömdes att den var i behov av underhåll. Färgen på plåten flagnade och den tjärade panelen var på vissa ställen illa åtgången av väder och vind. Klockornas bärande delar behövde också ses över. Länsstyrelsen gav tillstånd till att utföra nödvändiga åtgärder, och AIX har varit medverkande antikvarie under arbetet. Klock­stapelns syll undersöktes och bedömdes vara i gott skick.

Bromma kyrkas klockstapel

Stommens brädinklädnad tjärades om och förzinkad plåtavtäckning rengjordes och målades om. En sentida trall som var upplagd på syllarna mot söder togs bort och ersattes av brädor mellan syllarnas plåtinklädnader på samma sätt som mot norr. Allt arbete är utfört med traditionella material och med stor hantverksskicklighet. De omsorgsfullt utförda åtgärderna bedöms stödja klockstapelns kulturhistoriska värden.

Klockstapeln ligger på kyrkotomt och är skyddad enligt Kulturmiljölagens 4:e kapitel. Bromma kyrka med omgivande mark och byggnader har också utpekats som kulturhistoriskt värdefullt område av Stockholms stadsmuseum.  Klockstapeln byggdes 1692-95 och ersatte en äldre klockstapel på kyrkogården söder om kyrkan. Den har en öppen konstruktion med karnis­formad, plåttäckt huv. Från början var den spånklädd men brädslogs redan på 1760-talet. Efter att den brandskadats år 1974 genomgick klockstapeln en tämligen omfattande reparation. En hel del material fick ersättas med nytt och även klockorna skadades. Den ena fick gjutas om medan den andra helt nytillverkades. Lillklockan från 1638 placerades istället på kyrkogården.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.