Shilan Bahmani

BIM-ansvarig BYGGNADSINGENJÖR
08-690 29 60 shilan.bahmani@aix.se