Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Den levande staden

Stadsutveckling

Vi som arkitekter och stadsplanerare har byggt upp den kunskap och förståelse som krävs för att utforma den kollektiva visionen av den helhet som en stad är: en plats som befolkas av boende, besökande och verksamma för att tillsammans leva och utvecklas, socialt, kulturellt och ekonomiskt.

I vårt dagliga arbete gör vi ofta exploateringsutredningar av olika omfattning, allt från enkla volymskisser för att utreda olika platsers möjligheter till mycket komplexa projekt där en lång rad parametrar arbetats in i det slutliga resultatet. I vår stora palett av utredningar ingår bland annat GIS-, kulturmiljö-, stadsbilds- och barnkonsekvensanalyser. Vi arbetar också med medborgardialoger och hållbarhets- och energiuträkningar av olika slag. Vi har inom kontoret certifierade experter som bidrar med både berikande interna samtal och certifierade rapporter.

Social hållbarhet

De viktigaste tillgångarna för att skapa en levande stadsmiljö är de värden som redan finns, i form av omtyckta platser och byggnader, och i form av verksamheter och engagemang som människor som är knutna till staden har. Därför vill vi involvera verksamhetsutövare, boende och övriga invånare i stadsbyggnadsprocessen. Kunskap om det sociala liv som redan finns ger förutsättningar för att bygga en ny, omtyckt och inkluderande stadsmiljö.

Genom att involvera de som förväntas påverkas av stadsutvecklingen, skapar vi en stad som speglar de människor som bor, besöker och arbetar där. Detta främjar också en känsla av gemenskap, medansvar och ägandeskap över den utveckling som komma skall – en utveckling till en mer hållbar och jämlik stad.

För att skapa trygga miljöer där människor möts vill vi ha en blandning av funktioner med arbetsplatser, olika typer av service, kollektivtrafik, kulturliv och bostäder. Vi vill skapa en blandning av boendeformer så att människor kan stanna i sitt område även när livet förändras och så att människor med olika ekonomiska förutsättningar har tillgång till hela staden.

Offentliga platser och stråk tillhör alla och de ska vara trygga och attraktiva att vistas i. Stadens platser ska ge en känsla av stolthet och tillhörighet till sin stad. Vi arbetar med överblickbarhet, tydliga gränser och omsorgsfull gestaltning.

För att öka kunskap om platser och byggnaders sociala betydelse, och för att skapa delaktighet i stadsbyggnadsprocessen mål integrerar vi barnkonsekvensanalyser, medborgardialoger och hållbarhetsanalyser i våra projekt.

Södra Värtan
Illustration: AIX Arkitekter

Vi tar löpande del av forskningsprojekt som förfinar vårt arbete med nya infallsvinklar och metoder. Våra experter kan leverera rapporter inom GIS, barnkonsekvensanalys, kulturmiljö och tillgänglighet och hjälpa till att identifiera möjligheter och säkerställa krav och kvalitet i pågående stadsutvecklingsprocesser.

Staden måste tillgodose dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers utveckling – detta i en balans mellan den miljö vi ärvt och framtiden vi önskar oss.

Under lång tid har staden förvaltats och ritats enligt en teknisk syn som främst syftat till att säkerställa väsentliga funktioner som sanitet, avfallshantering, trafik, energi, grönområden mm. Med växande miljöansvarstagande betraktar vi numera staden som en integrerad del av en större helhet, en liten del av vår planet. Den hållbara stadsplaneringen reviderar därför metoder och principer för hur vi bygger en stad för att stödja – och ibland provocera fram – långsiktigt hållbara förändringar i samhället.

Vi bistår Solna stad i detaljplaneringen av Mälarbanan. Här tillkommer nya stationsentréer för Sundbybergs station i Solna som på så vis knyter samman områdena.

Luthagen Två torn

Flera av våra stora strukturplaner och en rad mindre stadsutvecklingar är idag färdiga stadsmiljöer som vi kan röra oss i. Tillsammans med våra bostäder, skolor, arbetsplatser och våra ombyggnads- och infrastrukturprojekt har vi under mer än 20 års tid samlat en stor och gedigen kunskap om städer och vi lever i dem. Den kunskapen gör att vi kan ge råd, erbjuda strategier och idéer för att hjälpa kommuner, utvecklare, privata och offentliga organisationer att nå sina mål med att förbättra livskvaliteten för människorna i staden.

Luthagen

I processen använder vi vår erfarenhet för att tidigt väcka frågor och dialog som hjälper till att få en transparent och smidig planprocess oavsett om det handlar om utvecklingsplaner, gestaltningsprogram eller planprogram.

Inriktning:

KONTAKTER

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.