Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Att tillvarata kulturhistoriska värden

Byggnadsantikvarisk expertis

Entréhallen, Stockholms centralstation

Vi erbjuder stöd i byggnadsantikvariska frågor till kunder som behöver hjälp i processer som inbegriper förändringar av fastigheter. Vi tar ansvar för att kulturhistoriska värden tas tillvara och lyfts fram som de förtjänar.

Våra byggnadsantikvarier har mångårig och bred erfarenhet av arbete med bebyggelse ur ett historiskt perspektiv och arbetar med alla typer av miljöer, från medeltida kyrkor till modernismens bruksbyggnader. Antikvarisk medverkan, förundersökning, kulturmiljöanalys, konsekvensbeskrivning och medverkan i detaljplaneprocesser är vanliga uppdrag. Vårdprogram och vård- och underhållsplaner ger långsiktiga riktlinjer för framtida förvaltning såväl som det dagliga underhållet. Vi utför flera typer av dokumentationsuppdrag, däribland fotodokumentation, färgundersökning och uppmätning, vilka alla bidrar till en djupare kunskap om objektet.

Scenkonstmuseet

Ta tillvara och förädla

Vi bygger vårt arbete på en kombination av gällande lagstiftning och gedigen kunskap om kulturarvet. Vi utgår alltid från en kulturhistorisk värdering som vi baserar på fakta om byggnadens eller miljöns historia, dess förändring och hur väl den är bevarad. Utifrån det kan vi ge råd om hur byggnadens värden bäst kan förvaltas och förädlas. Det hjälper övriga inblandade aktörer att bättre förstå och ta tillvara platsens eller byggnadens unika värden.

Parkaden

Certifierade sakkunniga

Inför ändring av bebyggelse som är ”K-märkt” kan den berörda myndigheten kräva att byggherren anlitar antikvarisk sakkunskap. Då bidrar vi med vår kompetens där sex av våra sju antikvarier är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden – K enligt BFS 2011:15 KUL 2.

Östermalms saluhall
Foto: Peder Lindbom

Välgrundade beslut för ett rikare kulturarv

Detta sammantaget gör att vi med vårt arbete hjälper våra kunder att ta välgrundade och förnuftiga beslut i processer där värdefulla miljöer ska bevaras och berikas. Vi bidrar samtidigt till smidigare processer gentemot beslutsfattare där vårt gemensamma slutmål är ett rikare kulturarv där fler kvaliteter har integrerats, tillvaratagits och utvecklats.

Inriktning:

KONTAKTPERSONER

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Johan Engström

Johan Engström

Byggnadsantikvarie
Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.