Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
ResursHUShållning

Att förlänga

Vår hållning till arkitektur är att allt vi gör är tillägg och förändringar i det redan byggda, där även nybyggnad utgör tillägg i en befintlig miljö. Det befintliga är en resurs att förvalta och förädla.


Trappan för ResursHUShållning illustrerar vår hållning och omfattar hela spannet från förlängning av en byggnads – eller stadsplans liv till nyproduktion. Ju högre upp i trappan åtgärden hamnar, desto mer resurser krävs för att uppfylla åtagandet.

På det första trappsteget har vi identifierat vårt mest resurssnåla sätt att lösa uppgiften – att helt enkelt behålla en byggnad som den är genom att inventera, dokumentera och projektera underhållsåtgärder. Här strävar vi efter att förlänga husets livslängd, samtidigt som vi vårdar och förstärker byggnadens arkitektur och användbarhet så att den kan åldras med värdighet.

I arbetet med gamla hus kommer insikten om att alla material åldras, med olika hastighet och med olika underhållsbehov. Vissa är lätta att underhålla, andra, framför allt moderna material, i princip omöjliga. Val av material och metoder måste planeras och projekteras så att förvaltningen och ekonomin blir hanterbar samtidigt som arkitektoniska värden behålls eller förstärks.

Erland Montgomery, ansvarig arkitekt.

Ta tillvara och förädla

En av de första åtgärderna som vidtas då man står inför att förlänga en byggnads varande är att ta in byggnadsantikvarisk expertis. Våra byggnadsantikvarier utgår alltid från en kulturhistorisk värdering som baseras på fakta om byggnadens eller miljöns historia, dess förändring och hur väl den är bevarad. Det hjälper övriga inblandade aktörer att bättre förstå och ta tillvara platsens eller byggnadens unika värden och hur de ska förvaltas. AIX byggnadsantikvarier kan ta fram beslutsunderlag, bidra till problemlösningar och utforma detaljer i nära samarbete med arkitekter, konservatorer, entreprenörer, målare, och tekniska konsulter.

Nationalmuseum
Foto: Andy Liffner

– I Nationalmuseum har AIX byggnadsantikvarier inventerat och dokumenterat olika lager av ytskikt, hundratals dörrar, fönster, portaler, stuckrosetter och andra byggnadsdetaljer, samt medverkat till att de bibehållits, restaurerats och/eller återskapats. Inventeringarna har också varit underlag för SFV:s återbruksregister som syftar till att byggnadsdetaljer återanvänds – ett steg mot cirkulärt byggande. Exempelvis har gammalt munblåst fönsterglas tillvaratagits och vid murningsarbeten har tegel återbrukats från ombyggnaden av Gamla riksarkivet, säger Johan Rittsél, byggnadsantikvarie.

Arkitekturens former

Fasadrestaureringen av Stockholms slott är det största restaureringsprojektet i modern tid. Projektet som har pågått sedan 2011 omfattar ungefär 30 000 kvm fasad uppdelad i totalt 22 etapper och beräknas pågå till 2050. AIX är generalkonsult sedan 2015.

När det kommer till detta projekt prioriteras arkitekturens former och detaljrikedom framför materialens autenticitet. Vittrade detaljer och former som gått förlorade kan då behöva ersättas eller rekonstrueras. Vår uppgift blir att göra dessa val utifrån en samlad bedömning ur arkitektonisk, teknisk och antikvarisk synvinkel.

Stockholms slott
Foto: Peder Lindbom

– Den höga nivån på kunskapsutbytet mellan de olika disciplinerna gör det här uppdraget väldigt givande och intressant. Många beslut fattas under resans gång och ständiga vägval görs tillsammans med hantverkare och specialister. De restaureringsideologiska frågeställningarna har diskuterats med byggnadsantikvarier, säger Anne Teresiak, handläggande restaureringsarkitekt.

ResursHUShållning
Illustration: AIX

ResursHUShållning

Trappan för ResursHUShållning illustrerar vår hållning och omfattar hela spannet från förlängning av en byggnads – eller stadsplans liv till nyproduktion. Ju högre upp i trappan åtgärden hamnar, desto mer resurser krävs för att uppfylla åtagandet.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.