Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
ResursHUShållning

Att återbruka

Att alltid hitta lösningar som är resurssnåla och helst koldioxidneutrala är en överlevnadsfråga. Det innebär att vi som arkitekter har ansvar att i mesta möjliga mån skapa en cirkulär arkitektur av material som redan finns.

Att återbruka material och byggnadsdelar har historiskt varit ett naturligt sätt att bygga hus, infrastruktur och städer. I Sverige har virket och ibland hela liggtimmerhus plockats ned för att flyttas eller byggas om. Husen i Roms gamla stadskärna innehåller oftast tegelstenar eller kolonner från äldre perioder i stadens historia. Detta har gjorts av olika anledningar som bekvämlighet, ekonomi, vördnad och resurshushållning. Idag är det en överlevnadsfråga att alltid hitta lösningar som är resurssnåla och helst koldioxidneutrala.

Insikter om att fungerande material och byggnadsdelar kan sparas och återbrukas sprider sig i samhället. Det senaste århundrades huvudregel inom byggbranschen, att riva och bygga nytt i alla lägen, sjunker undan. Slit och släng går inte längre att försvara ur miljösynpunkt. Med resurshushållningsarkitektur vill vi maximera gestaltning och arkitektur samtidigt som vi minimerar åtgången av resurser i vid bemärkelse. Återbruk är en viktig del i vår arkitektursyn.

Vi kan erbjuda:

  • Återbrukssamordnare / återbrukskonsult
  • Inventeringar för återbruksprojektering
  • Miljö- och återbruksinventering i tidigt skede
  • Gestaltning och projektering med återbruk: arkitekt, inredningsarkitekt och specialist inom återbruk i kulturhistorisk kontext.
  • Ett brett kontaktnät av konstruktörer med specialistkompetens, entreprenörer med kunskap om äldre byggmetoder samt installationskonsulter som gör analyser av befintliga anläggningars status.

Återbrukssamordnaren inventerar fastigheten avseende brukbart material: mängdberäkning, placering och statusbeskrivning. Vid behov utförs en översiktlig miljöinventering. Inventeringen resulterar i en sammanställning av gestaltningsmöjligheter och värden av inventerat material som stöd i det fortsatta projekteringsarbetet. Inom AIX har vi erfarenhet och expertkunskap om äldre byggnader och kulturhistoriska värden.

Vi erbjuder återbrukslösningar där vi kan analysera hela byggnader för att behålla och uppgradera med målet att återbruk inte ens blir aktuellt. Det mest hållbara är det som inte ens behöver demonteras eller lämna byggnaden. Denna analys kan ge en av de största vinsterna ekonomiskt och tidsmässigt i projekt och bör finnas med för beslut och gestaltning.

Parkhuset

Nybyggnad, cirkulära processer och återbruk

Krav på återbruk har spridit sig till nyproduktion från myndigheter och beställare. Det är en utveckling som vi stöder och där vi kan styra som Återbrukssamordnare.

Med resurshushållningsarkitektur vill vi maximera gestaltning och arkitektur samtidigt som vi minimerar åtgången av resurser i vid bemärkelse. Återbruk är en viktig del i vår arkitektursyn.

I Parkhuset finns målsättningen att med hjälp av trästomme och återbruk få ett utsläpp på 225 kg CO2e/kvm jämfört med ca 450 kg CO2e/kvm vid traditionellt kontorsbygge.

Läs mer om Parkhuset >

Vårt äldre byggnadsbestånd

Inom AIX är vi vana att arbeta med återbruk i arkitektur, detta gäller särskilt när vi arbetar med äldre byggnader som har antikvariska skyddsbestämmelser. Kulturhistoriska krav på varsamhet och återbruk sammanfaller här med miljökrav och resurshushållning. Vi tar oss gärna an byggnader från 60-talet och framåt, vårt nyaste kulturarv samt de byggnader som ännu inte fått denna status. Att omhänderta och förädla våra byggnader och områden även från 80-talet fram till nu är en viktig uppgift.

I Kungshamra studentboende har våra antikvarier arbetat aktivt tillsammans med entreprenör och beställare för att återställa befintliga betongytor istället för att riva och byta ut.

Läs mer om vår byggnadsantikvariska expertis >

Inredning med återbruk

Våra inredningsarkitekter är erfarna i återbruk och upcycling kring befintlig inredning och vi samarbetar med kunniga hantverkare som tapetserare och snickare.

Vi möter våra uppdrag med stor inlevelse och omsorg om dem som ska leva och verka där. Vi vet att väl gestaltade rum bidrar till människors välmående, stimulans och prestationer.

I Handelshandelshögskolan vid Göteborgs Universitet utgick gestaltningen från idén att återanvända bland annat det högkvalitativa ekmaterialet från väggsofforna och omvandla dem till väggpaneler som förutom integrerade eluttag döljer kanalisation för ventilation.

Läs mer om Inredning & Design på AIX >

Hållbarhetsdialog

I workshopen “Hållbarhetsdialog” definierar vi projektspecifika möjligheter för till exempel återbruk och skapar en process med mål utifrån beställarens direktiv. Vi inventerar byggnaden tillsammans med förvaltning och konstruktör med avseende på klimatskydd, stomme och teknikstatus för att sammanställa vilka delar som kan få förlängd teknisk livslängd utan rivning samt vilka delar som har fullgod status.

Läs mer om Hållbarhetsdialog >

Klimatberäkningar med verklig effekt

Vi har en rad olika metoder för klimatberäkningar beroende på vilket skede projektet befinner sig i. En metod är att koppla livscykelanalyser direkt till våra BIM-modeller via en plug-in. På det sättet kan vi få fram klimatpåverkan från respektive byggdel. På så sätt kan vi då jämföra olika produkter, material och tillverkare för att hitta resurser på marknaden med så lågt klimatavtryck som möjligt.

Läs mer om klimatberäkningar här >

KONTAKTPERSONER FÖR ÅTERBRUK:

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsansvarig

REFERENSPROJEKT FÖR ÅTERBRUK:

– Med resurshushållningsarkitektur vill vi maximera gestaltning och arkitektur samtidigt som vi minimerar åtgången av resurser i vid bemärkelse. Återbruk är en viktig del i vår arkitektursyn.

Erland Montgomery, arkitekt.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.