Bakom den moderna fasaden

Att 1900-talets offentliga interiörer är ett hotat kulturarv har observerats som ett fenomen, ofta aktualiserat när någon välkänd interiör stått inför ombyggnad, men fenomenet har aldrig blivit systematiskt behandlat. Bristen på möjligheter att med lagstiftningens hjälp skydda möbler och lös inredning har i Sverige framhållits som en viktig orsak till interiörernas svåra bevarandesituation. Att komma tillrätta med problemet är angeläget, men utgångspunkten för den här artikeln är inte i första hand hur de aktuella interiörerna rent praktiskt skall bevaras.

Artikelns huvudtes är att svårigheterna att bevara 1900-talets offentliga interiörer – och det faktum att så få miljöer av det slaget ännu finns kvar – delvis hänger samman med att de moderna interiörerna lyser med sin frånvaro i den etablerade historieskrivningen. Att ändra lagstiftningen så att även möbler och lös inredning kan skyddas förutsätter i själva verket att de offentliga interiörerna redan på ett tidigt stadium betraktas som kulturarv. Det krävs alltså att frågan uppmärksammas av forskningen och att de värdefulla objekten identifieras.

Artikeln i sin helhet (pdf)

Publicerad i: Bebyggelsehistorisk tidskrift (62/2011)
Författare: Johan Örn
Datum: 2011