2016.08.16

AIX experter vid restaurering av kyrkor i Bergen

I den gamla stadskärnan av Norges andra stad Bergen finns idag två stora stenkyrkor, Domkirken och Korskirken. Båda har medeltida ursprung men har byggts om och förändrats under århundradenas lopp. Kyrkorna har idag betydande underhållsbehov och står inför omfattande arbetsinsatser under de kommande åren. Totalkostnaden är uppskattad till ca 500 milj. norska kronor. AIX fick detta uppdrag genom en allmän anbudsinfordran i konkurrens där vi i samarbete med Ramböll Norge AS lämnade in ett anbud. Vi går in i uppdraget med expertkunskap i form av två erfarna arkitekter, Mona Lantzourakis och Anders Scherman, vilka båda har långvarig erfarenhet av att arbeta med kyrkorestaureringar. Uppdraget påbörjades under våren 2016 med inledande projekteringsmöten och platsbesök. Tidplan för både projektering och genomförande är beroende av i vilken takt finansieringen kan ordnas. En del akuta åtgärder har redan inletts, som nedknackning av löst sittande puts på Korskirken och friläggning av rötskadade träkonstruktioner i Domkirkens torn.

Utgångspunkten för restaureringen är att alla insatser ska göras i samklang med byggnadernas befintliga uppbyggnad och historiska förutsättningar. Alla åtgärder i form utav utbyten eller tillägg av material, byggtekniska lösningar eller arkitektonisk utformning ska göras med traditionella och i sammanhanget väl beprövade byggnadsmaterial och metoder.