Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Boendedialog för social hållbarhet i Bredäng

Kv Sigbardiorden, Bredäng

AIX utformar tillsammans med SKB nya bostäder inom Kvarteret Sigbardiorden i Bredäng söder om Stockholm. I kvarteret finns idag 285 hushåll som kommer att bli mer eller mindre berörda av nybyggnationen. För att involvera de boende i projektets utformning har AIX genomfört en boendedialog.

Genom en boendedialog kan de boendes kunskap om hur området fungerar tas tillvara. Förhoppningar, farhågor och idéer kring nybyggnationen har synliggjorts och gett viktig input i projektet.

De boende har svarat på en enkät om sitt kvarter och om nybyggnationen. Svarsfrekvensen var mycket hög, nära 100%. Enkäten redovisades och diskuterades på en workshop med representanter från de boende där fler reflektioner och synpunkter fram. Arkitekter och projektledare bjöds in till en gå-tur av de boende för att ytterligare belysa den befintliga miljöns kvaliteter och brister.

Det finns ett mycket stort engagemang bland de boende att delta i processen och påverka utformningen av projektet. Man uppskattar sin utemiljö och sina gemensamma funktioner mycket. Man efterfrågar lägenhetsstorlekar som det finns brist på idag, nämligen tvåor, fyror och femmor. Förslag på husens placering och önskemål om bevarande av naturpartier framkom. Många av de boende gav uttryck för olika farhågor i samband med nybyggnationen.

Förslag på nybyggnation kommer att vara på samråd i augusti. Boendedialogen har påverkat förslag på hur byggnader ska placeras för att minska negativ påverkan för de boende och deras utemiljöer.

Social hållbarhet

Som arkitekter och stadsplanerare vet vi att en stad är mer än bara en fysisk plats; den är framför allt en social arena där livet utspelar sig. Målet är därför att vår stadsutveckling ska bidra till platser som är trygga, inkluderande och främjar sociala möten och lika rättigheter.

De viktigaste tillgångarna för att skapa en levande stadsmiljö är de värden som redan finns, i form av omtyckta platser och byggnader, och i form av verksamheter och engagemang som människor som är knutna till staden har. Därför vill vi involvera verksamhetsutövare, boende och övriga invånare i stadsbyggnadsprocessen. Kunskap om det sociala liv som redan finns ger förutsättningar för att bygga en ny, omtyckt och inkluderande stadsmiljö.

För att öka kunskap om platser och byggnaders sociala betydelse, och för att skapa delaktighet i stadsbyggnadsprocessen mål integrerar vi barnkonsekvensanalyser, medborgardialoger och hållbarhetsanalyser i våra projekt.

Kontaktperson

Fredrik Ekerhult

Fredrik Ekerhult

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.