Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Hållbarhetsframsteg och utmaningar för framtidens arkitektur

Grafik hållbara tendenser AIX

I AIX:s hållbarhetsredovisning för 2023 framträder en positiv trend bland våra beställare där gestaltning med hänsyn till klimatförändringarna efterfrågas mer och mer. Projekt inom ResursHUShållning och träbyggnadskonstruktioner har visat stadig tillväxt under de senaste åren.

Det är glädjande att medvetenheten ökar brett kring betydelsen av att bevara och omgestalta befintliga byggnader för att klara låga koldioxidutsläpp men framför allt bygga ett mänskligt och socialt fungerande samhälle. Utmaningen att hitta innovativa lösningar för befintliga strukturer blir alltmer framträdande. Ökad medvetenhet kring byggmaterialens klimatpåverkan och användningen av gränsvärden i projektering signalerar en positiv riktning mot en mer hållbar byggbransch.

AIX Hållbarhetsredovisning 2023

I AIX hållbarhetsredovisning för 2023 framgår bland annat att våra projekt inom ResursHUShållning (dvs återbruk, ombyggnad och transformation) har ökat stadigt de senaste tre åren. Även våra träbyggnadsprojekt har ökat. En spaning är att fler beställare väljer att miljöcertifiera sina projekt vilket kommer öka varefter bankerna kräver det för den gröna finansieringen. Detta kommer i sin tur göra att våra klimatprojekteringar ökar. Klimatprojektering innebär att vi som arkitekter ska skapa förutsättningar för att beställaren i slutändan ska nå de klimatvärden som beställaren har som mål. Att vi gör en adekvat klimatprojektering är alltså en förutsättning för att vår beställare ska lyckas. AIX följer därför utvecklingen noga och ser vikten av att ha den kunskap som krävs för att vi skall kunna gestalta god arkitektur som uppfyller de parametrar som behövs för kundens hållbara affär.

LÄS VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING

Kunskap om det redan byggda

Vi ser hur ett av AIX starka ben, kunskapen om det redan byggda, får allt starkare betydelse inte bara när det gäller omhändertagande genom varsam renovering och ombyggnad utan även inom projekt som tidigare varit självklara nybyggnadsprojekt. Det märks ett större intresse för att se det redan byggda som en högt värderad resurs. Vi tycker detta är en intressant utmaning särskilt gällande det byggnadsbestånd som ibland kan vara lite svårare att hitta rätt form av bevarande för. Vi har bland annat framför oss en stor utmaning med renoveringar av alla kontor och offentliga serviceanläggningar byggda med låga våningshöjder där byte av teknik och klimatskal är nödvändigt. AIX ser detta som en intressant arkitektonisk uppgift då vi behöver hitta vackra funderande lösningar till byggnader som till viss del idag ses som problematiska.

KMH bibliotek

– Vi tycker om utmaningar och är övertygade om att det finns potential för bra lösningar utan rivning även här. Vidare ser vi att det sedan klimatdeklarationens införande utförs fler och fler projekt med hänsyn till byggmaterialens klimatpåverkan och att projektering med gränsvärden blir vanligare. Detta är glädjande! Så säger Karin Löfgren som är hållbarhetsansvarig och samordnare för AIX hållbarhetsredovisning.

Kontaktperson

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsansvarig

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.