Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Hållbarhet

Återbruksmetodik för Jernhusens nya huvudkontor

Återbruk Jernhusen

Ombyggnationen av Jernhusens nya huvudkontor är snart i hamn. Här har vi tillsammans utmanat oss utöver det normala för att maxa återbruk och hållbarhet genom innovation.

AIX fick uppdraget att projektera och återbrukssamordna Jernhusens nya huvudkontor. Det kunde varit ett normalt ombyggnadsprojekt med höga krav på återbruk – men så blev det inte. Målet sattes till 100% återbruk! Jernhusen spetsade målbilden bortom vad som brukar anses möjligt och tillsammans vände vi på inställning, projekteringsmetodik och på dokumentation av processen – allt för att utmana oss maximalt och tänka innovation. Nu är ombyggnationen snart i hamn och vi gjort en första utvärdering av återbruksprojekteringen.

Jernhusen ska flytta sitt huvudkontor i Stockholm till en lokal i byggnad C på Stockholms Centralstation. Den nya kontorslokalen, som ägs av Jernhusen, hyresgästanpassas för att möta deras nya behov. Projektet delades i två ansvarsdelar där Jernhusen med separata projektledare agerade både hyresvärd och hyresgäst. AIX har arbetat åt hyresvärden med återbrukssamordning och projektering av bygghandling för utförandeentreprenad.

– När Jernhusen beslöt sig för 100% cirkulär materialhantering som mål tvekade jag först. Var detta klokt? En sekund senare – utmaning antagen! Vi vände på argumentationen och varje avsteg ifrågasattes. ”Det går inte” var inte ett godtagbart argument. Vi prövade och vet nu att mycket som ”inte går” ofta är både möjligt och lönsamt. Att tillåta osäkerhet i material och kulörer kräver mod och erfarenhet.

Karin Löfgren, uppdragsansvarig återbrukssamordnare och arkitekt hos AIX

– Det som skiljer ett återbruksprojekt från annan ombyggnadsgestaltning är fokus på att göra så lite som möjligt med så stor materialbesparing som möjligt. Det är kreativt att ifrågasätta och att tänka annorlunda. Vad har vi att utgå från? Kan vi addera stället för att riva ut och bara göra allt nytt? Det är väldigt spännande och utmanande.

Karin Lindgren Jeppsson, uppdragsansvarig arkitekt hos AIX

Av betydelse för återbruksstyrningen var att det från början fanns en överordnad beslutsordning för de båda projekten ihop med att det innovativa målet 100% återbruk antogs gemensamt. AIX återbrukssamordning innebar först en workshop där Jernhusens mål presenterades ihop med hela konsultgruppen och samtal fördes kring var gränsen för vad som är möjligt att återbruka diskuterades. Eftersom ”allt” skulle återbrukas började vi därefter parallellt med att en återbruksplan upprättades, undersöka vilka tester vi behövde utföra för att få fram mer fakta kring de delar vi inte trodde skulle vara möjliga att återbruka. Exempel på tester var provombyggnad av armaturer, nedplockning av bärverk till undertak, demontage/återmontage av strömbrytare och gipsväggar. I de flesta fall visade testerna att de vi var tveksamma inför ändå gick alldeles utmärkt att återbruka. Det togs en rad viktiga beslut inför upphandling som att ändra beskrivningar och litterering så att ordet rivning ersattes av demontering. Alla discipliner hänvisade i sina handlingar till en upprättad återbruksplan för produktionsskedet ihop med beställarens miljöplan. Respektive konsult inventerade en stor del av allt befintligt material i lokalen och allt klimatberäknades samt viktberäknades av AIX återbrukssamordnare.

En viktig del i återbrukssamordningen vara att lämna underlag till upphandlingen, bland annat med en återbruksmatris där allt inventerat material angavs för att tydliggöra omfattningen av det som beställaren som minsta gräns avsåg återbruka. Förslagshandlingarna från arkitekt och från hyresgästanpassningen granskades gemensamt med avseende på återbruksmålet och förbättringar hittades. En lärdom är att tillgänglighet och akustik har stor inverkan på möjligheten att återbruka. Genom att uppfylla alla krav på tillräckligt många ytor i lokalen, men inte nödvändigtvis i varje enskilt rum, kunde återbruksandelen ökas ytterligare. Andra beslut som påverkar hur mycket som kan tas till vara är ifall alla delar i en lokal absolut måste vara exakt lika. I detta projekt var beslutet att produkter inom ett rum skulle väljas lika men att skillnader fick förekomma mellan rum. Detta gällde till exempel olika vita nyanser på strömbrytare, olika dörrtrycken, osv.

Lärdomar från upphandling och entreprenadskedet som direkt visade på god effekt var att inte anlita separat firma för demontage utan att den montör som skulle ansvara för att montera upp en kylbaffel även ansvarade för att demontera. Det blev inget svinn alls av bafflar! Projektet närmar sig nu slutförande för lokalombyggnaden och hyresgästprojektet kommer snart påbörja sina installationer och inredning av ytorna. Projekteringsdelen har klimatberäknats helt och vi har fått fram värdefullt underlag kring koldioxidvärdet av olika komponenter och olika systemval. Återbruksmässigt är gränsen för återbruksmöjligheter ordentligt framflyttad ihop med kunskap om vad som lönar sig bäst i olika skeden. Vi tar med oss många slutsatser direkt in i fler av våra stationsprojekt med Jernhusen och ser fram emot att snart se det färdiga resultatet av deras nya huvudkontor. Vi vet att det kommer bli riktigt bra! Allt tack vare en mycket modig beställare. Hade Jernhusen inte spetsat målbilden hade vi inte förflyttat gränsen för vad som är möjligt.

Läs mer om att återbruka >>

Återbruk Jernhusen, kylbafflar
63 st tilluftsbafflar återbrukas. 5,6 ton koldioxid sparas.
Återbruk Jernhusen, ledarmaturer
Ca 250 armaturer byggs om med LED-bestyckning. 3,6 ton koldioxid sparas.

Plats: Byggnad C Stockholms Centralstation

Area: LOA 1707 m2

Återbruk i projekteringsskedet: 62 kg CO2e/m2

Undvikande av avfall i projekteringsskedet: 61,5 kg material/m2

KONTAKTPERSONER

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsansvarig

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.