Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Vi firar

AIX bildades 2001 då Arksam, Myrenbergs, Arteno, Nyström Plankontor, Silfverhielm och Johansson & Uppling gick samman. 2005 tillkom även Rosberg & Engström. Vi sitter i Ragnar Östbergs vackert gestaltade industribyggnad Industricentralen på Hudiksvallsgatan i Stockholm där Myrenbergs flyttade in redan på 70-talet och övriga kontor anslöt efter hand.

2021 firar vi 20 år! Detta uppmärksammar vi bland annat genom att under hösten göra en serie med Throwback Thursdays (#TBT) på Facebook och Instagram. Vi kommer visa tidigare projekt, ett från varje år, som vi tycker är fina exempel på vår breda verksamhet. Här nedan fyller vi på allteftersom veckorna, och därmed åren, går.

Välkommen att följa med på vår resa!

2001

Året då Arksam, Myrenbergs, Arteno, Nyström Plankontor, Silfverhielm och Johansson & Uppling gick samman och bildade AIX. Detta år invigdes även Vikströmska skolan i Hammarby sjöstad som ett av det nybildade företagets första färdigställda projekt. Skolan gestaltades som en innerstadsbyggnad i traditionell femvåningsskala. Kund var SISAB. Stor vikt lades vid användandet av långsiktigt hållbara material och system. Hållbarhet har alltid varit viktigt för oss och det genomsyrar hela vår verksamhet, inom alla projekt och i alla skeden.

2002

Vårt engagemang i Karlsborgs fästning var omfattande och började egentligen långt innan sammanslagningen till AIX gjordes. Arbetet var inne i en av sina mest intensiva faser 2002. På området finns byggnader i trä, tegel och puts. Vårt uppdrag gällde vårdprogramsarbete, utvändig färgsättning, murförstärkningar, dränering och utvändig renovering. Kund var Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket. Projektet engagerade både arkitekter och byggnadsantikvarier och är ett gyllene exempel på hur AIX olika discipliner berikar varandra. God arkitektur är hållbar och förtjänar alltid att förvaltas förståndigt.

2003

Kv Halvön var en av våra första insatser i Hammarby Sjöstad och blev en del av områdets nya centrumanläggning. Kvarteret innehåller 160 bostadsrätter, butiker och restauranglokaler som detta år stod färdiga för inflyttning. Under BoStad02, alltså året innan, gjorde vi två utställningslägenheter i kvarteret med en inredning som till stor del var specialritad och integrerad i färgkonceptet. Kund var Peab Bostad och fotograferade gjorde Natasja Jovic.

2004

Drottningholms slott blev det första svenska världsarvet 1991. Sedan 20 år tillbaka har vi varit slottsarkitekt med generalkonsultåtagande för slottsanläggningen. 2000-2004 dokumenterade vi rummen i den icke-privata delen av slottet. Arbetet syftade till att kunna återställa slottets interiörer ifall de skulle skadas eller förstöras. Nya digitala dokumentationsmetoder testades och utvärderades för att kunna kombineras med traditionell uppmätning. På så sätt kunde vi skapa bilder med ritningens egenskaper, men med djupare information gällande material, ytskikt och kondition. Kund var och är Statens fastighetsverk.

2005

2005 stod det nya ridhuset vid Flyinge Kungsgård färdigt. Kungsgården är ett byggnadsminne vilket gjorde att en stor hallbyggnad inte var självklar på platsen. Arbetet med husets gestaltning skedde därför i nära samarbete med länsantikvarien i Skåne och andra berörda myndigheter. Inspirationen till takkonstruktionen kommer från de Polonceautakstolar som finns i det gamla ridhuset på platsen. Den nya hallens bärverk består av limmade massivträskivor, som stöds av tryckstänger och dragband i stål. Byggnaden har tilldelats Glaspriset och var även 2006 nominerad till Träpriset och Årets Byggnad. Kund: Flyinge AB. Foto: Natasja Jovic.

2006

Överdäckning av spårområdet och Klarastrandsleden. Vi bjöds in till parallellt uppdrag för stadsutveckling av bangårdsområdet och Klarastrandsleden mellan Kungsbron och Karlberg i Stockholm. Vårt förslag redovisade en vattennära stadsmiljö vid Karlbergskanalen och en utvidgning av Vasastaden. En sammanhållande strandpromenad sträcker sig i förslaget från city till Karlbergs slottspark. Bebyggelsetillskottet närmast Kungsbron illustrerades som verksamhetsyta medan övriga delar dominerades av bostäder. Kund var Stockholms stadsbyggnadskontor.

2007

Malmö stad utlyste en markanvisningstävling om en strategiskt viktig tomt i stadens förnyelse, centralt och i omedelbar anslutning till inre hamnen. Vårt och NCC:s förslag valdes ut för vidare bearbetning till en inbjuden tävling. Förslaget omfattade 15 000 kvm butikslokaler, restauranger, spa, studios för utställningar och kulturaktiviteter samt kontor och bostäder. Vår idé var en ensemble vertikala byggnader med konkaviteter i planform som skapar solbelysta publika rum för möten och aktiviteter. I utformningen la vi stor vikt på koncept för energihushållning och miljöteknik.

2008

Mystetskyj Arsenal, internationell arkitekttävling i Kiev. Programmet omfattade stadsplan och byggnadsutformning för 80 000 kvm kultur- och evenemangscenter. Tävlingsområdet låg i anslutning till ett världsarvsskyddat kloster och en befästning från 1700-talet. Vårt förslag refererade till klosterområdets urbana rum och hämtade inspiration från en historisk karta över fästningen. Vår master plan belönades med andra pris i tävlingen, vann gjorde den japanske arkitekten Arata Isozaki och efter oss på tredje plats kom David Chipperfield Architects. Ort: Kiev, Ukraina. Kund: State Enterprise Mystetskyj Arsenal.

2009

Detta år var vi djupt engagerade i Stockholms gamla gasverksbyggnader i Värtan. Gasverksområdet ritades av Ferdinand Boberg för drygt 100 år sedan. Flera byggnader, i synnerhet de båda äldsta gasklockorna, ger möjlighet till vackra scener. En inledande del av vårt arbete var ett uppdrag från Stockholm Stad att undersöka möjligheten att flytta Operans huvudscen till en av gasklockorna under den tid Kungliga Operan vid Gustav Adolfs torg skulle renoveras. I samarbete med Föreningen Internationell scen i Gasverket bestående av Cullbergbaletten m fl. utvecklade vi tankarna vidare till ett förslag för ett framtida scenkluster med plats för gästspel, samproduktioner och internationellt konstnärligt utbyte. En central del av visionen var anpassningen av Gasklocka II till en fungerande multiscen för balett, konserter, nycirkus och idrott.

2010

Henriksdalshamnen var en av de sista utbyggnadsetapperna av Hammarby sjöstad i Stockholm. På hamnpiren och längs kajen med utsikt över hamnen i sydväst ritade vi 40 exklusiva bostadsrätter för Botrygg fördelat på två volymer och tre trapphus. Pirhuset har ett av sjöstadens bästa lägen, tresidigt omgivet av vatten. Metallfasaden reflekterar vattenblänk och för ner himlens dagrar till marknivå. Sockelvåningens relief i teak bländar av de bakomliggande glaspartierna in till lokalen i gatuplan. Lägenheterna har generösa umgängesytor, rikligt med dagsljus och en hänförande utsikt. Projektet omfattade för vår del även 50 hyresrätter i samma kvarter.

2011

Hunddressyrhall på Rosersbergs slottsområde för Statens Fastighetsverk. Närheten till Oxstallet gav en placering inom byggnadsminnesområdet vilket ställde krav på utformningen. Vi tog fram en gestaltnings- och konstruktionsidé som tillsammans med en antikvarisk förundersökning och en noggrann motivering godkändes av Riksantikvarieämbetet. Hallen byggdes av massiva träelement av korslimmat virke monterade på en standardlimträstomme. Ytskikt av mörkgrå papp, mörkgrå slamfärgsmålad glespanel på gavlarna, en s.k. lagårdslanternin som ljusinsläpp i taknocken och en ockragul skjutport som enda färgaccent har gett en enkel och funktionell hallbyggnad med arkitektonisk skärpa. Dressyrhallen var nominerad till Rödfärgspriset 2012. Foto: Peder Lindbom.

2012

I september detta år invigdes Stavangers nya konserthus. Vi projekterade de scentekniska systemen och variabel akustik i konsertsalen för akustisk musik, Fartein Valen, och i flerbrukssalen för förstärkt musik, Zetlitz (på bilden). Byggnaden belönades med utmärkelsen ”Award for Excellence in Design of Buildings for Performance” av Institute of Theatre Consultants för dess funktionalitet att organisera och genomföra föreställningar för artister, tekniker, designers, regissörer och publik. Konserthuset tilldelades även Merit Award av USITT Architecture Awards. @ratioarkitekter i Oslo ritade byggnaden. Foto: Jiri Havran.

2013

Filmhuset. AIX arbetade med byggnaden i många år och inom flera av våra discipliner; vi engagerades som arkitekter, inredningsarkitekter, ljusdesigners och byggnadsantikvarier. Bland annat omvandlade Svenska Filminstitutet sina kontorslokaler till öppna kontorslandskap. Med hänsyn till byggnadens unika arkitektur återställdes arkitektoniska värden som tidigare byggts bort under åren. Även de publika ytorna öppnades upp, renoverades och moderniserades för en mer inbjudande miljö. Originalinredning bevarades och möbler nytillverkades efter Peter Celsings gamla ritningar och kompletterades omsorgsfullt med ny design. Vi ansvarade dessutom för ny belysning och ljusskyltning. Den röda festbelysningen i rampen vid huvudentrén som var tänkt att användas vid högtidliga tillfällen har blivit så populär att den används dagligen. En av de senare åtgärderna vi hjälpt SFI med är en ny tillgänglighetsanpassad entré. Då minsta möjliga ingrepp eftersträvades i det blåklassade huset togs förslaget fram i samråd med våra byggnadsantikvarier. Foto: Peder Lindbom.

2014

Södra Värtan. Stockholms stad bjöd våren 2014 in till parallella uppdrag för stadsutveckling av Södra Värtan. Vårt vinnande förslag, som bygger på en analys av attraktiva stadsrum i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn, innebär ett tydligt stadsbyggnadsgrepp med ett stort parkrum som sträcker sig på tvären från kajen in i stadsdelens hjärta. Förslaget har legat till grund för det fortsatta planarbetet, där den norra delen nyligen är antagen. Stadsdelen är den första pusselbiten i stadsutvecklingsområdet mellan Värtapiren och Frihamnen i den sydliga delen av Norra Djurgårdsstaden. Här planeras butiker, arbetsplatser, förskolor och cirka 2000 nya bostäder i närheten av Stockholms mest livaktiga hamnar.

2015

Kabelverket. Med förslaget ”Dela & Delta” vann vi detta år en projekttävling arrangerad av Familjebostäder och JM. I förslaget samsas nya bostadskvarter innehållande cirka 600 lägenheter med Ericssons gamla kontors- och industribyggnader. De nya byggnaderna tar upp de befintliga byggnadernas estetik genom det gula teglet, rutnätsmönstrade reliefer i fasad och generösa fönster med spröjs. Öppna kvartersformer med fri sikt genom kvarteren får utemiljöerna att kännas generösa samtidigt som en liten nivåskillnad ger bostadsgårdarna en privat karaktär. Tävlingsförslaget vidareutvecklades via framtagande av detaljplan fram till färdig bygghandling med cirka 480 lägenheter åt Familjebostäder. Bygget är i full gång och det första av de fyra kvarteren är färdigt för inflyttning.

2016

Projektering för ombyggnation av hus 8 i Slakthusområdet i Stockholm. Området är av samhällshistoriskt värde som ett storskaligt exempel på det tidiga 1900-talets offentliga insatser för ökad hygien inom livsmedelshanteringen. Byggnaderna är arkitekturhistoriskt värdefulla då de visar på den stora omsorg som vid tiden ägnades denna typ av industribyggnader. Därför var det även centralt med den byggnadsantikvariska expertisen i projektet. Ett stort arbete bestod i att riva senare tillägg såsom bjälklag, kylrum och installationer. Fasaderna återfick sitt ursprungliga utseende, med fönster och portar anpassade till nutida krav på energieffektivitet och tillgänglighet. Projektets främsta utmaning var att förena hårda energikrav med byggnadens höga kulturhistoriska värden. Det långsiktiga perspektivet som låg till grund för åtgärderna har lyft byggnadens värde och för första gången gjort den tillgänglig för allmänheten. Kund: Stockholms Fastighetskontor. Foto: Antonius van Arkel.

2017

Universitetshuset i Uppsala uppfördes enligt ritningar av Theodor Holmgren 1877-1887 och är ett statligt byggnadsminne. I början av 2016 påbörjades en genomgripande och omsorgsfull interiör restaurering av byggnaden. Resultatet blev en modern och mer tillgänglig undervisningsmiljö med den senaste tekniken, förbättrad akustik, ljussättning och inomhusklimat. Vi var generalkonsult för det interiöra ombyggnadsprojektet och medverkade som husarkitekt i det exteriöra projektet. Sammanlagt involverade projekten drygt 15 underkonsulter och ett 60-tal experter. 2017, på universitetets 540:e födelsedag, återinvigdes huset under högtidliga former. Kund: Statens fastighetsverk. Foto: Anders Fredriksén.

2018

ABE-skolan – ett hållbarhetshus i vid bemärkelse. KTH:s campusområde utgör en unik stadsenklav med historiskt och arkitektoniskt intressanta institutionsmiljöer. Högst upp på Osquars Backe, alldeles intill Erik Lallerstedts äldre campusbyggnader, har vi ritat en ny byggnad i fem våningar till ABE-skolan. Den nya, lätt diamantformade byggnadsvolymen passar väl in bland de närliggande byggnaderna, såväl de äldre som de senare byggda husen. Arkitekturen är återhållsam med en välstuderad detaljering. Fasaderna är utförda i tegel för att harmoniera med den befintliga miljön. Byggnaden vann Årets Fasad 2018 och 2020 nominerades den till Årets Miljöbyggnad. Kund: Akademiska Hus. Foto: Peder Lindbom.

2019

Göteborgs stadsteater uppfördes 1934 efter ritningar av Carl Bergsten och blev byggnadsminnesförklarad 2017. Nyligen återinvigdes teatern efter den ombyggnad och modernisering som vi projekterat. Vi har tillskapat nya publika ytor, barer, en ny restaurang och en ny central trappa i huset. Dessutom har det byggts en ny scen vilket innebär att det totala antalet teaterplatser har ökat med cirka 100 till närmare 1000 platser. Ytskikt har renoverats och i vissa fall restaurerats. Vår strävan har varit att tillvarata och förstärka den unika art deco-stilen och samtidigt skapa fysiska förutsättningar för teaterkonst på högsta nivå. Kund: Higab. Foto: Kalle Sanner.

2020

Året då det var dags för fantastiska Mälardalens högskolas campus i Eskilstuna att invigas. Bra gestaltade läromiljöer har en stor betydelse för hur väl den pedagogiska ambitionen lyckas. Detta insåg Mälardalens högskola och gav oss bästa möjliga förutsättningar att skapa en invändig gestaltning med en stark identitet baserad på värme, variation och en inkännande skala. Projektet nominerades till Guldstolen. Foto: Peder Lindbom.

2021

Kv Docenten – SKB:s första hus i Uppsala. På hösten 2021 var det invigning och den nya miljösmarta stadsdelen Rosendal fick i och med detta en tydlig avslutning mot norr, en robust byggnad som med sitt röda tegel bara kommer bli vackrare med åren. Volymen är komplex och fasaden har därför gestaltats med ett lugnt helhetsgrepp med stor omsorg om detaljering och med en klar idé om att upplevelsen varierar med betraktelseavståndet. Foto: Peder Lindbom.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.